English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Disclaimer
Villkor och regler på Razing.se
Köp av tävlingsanmälan till tävling via razing.se

Övergripande
Razing.com är en domän som ägs, drivs och administreras av företaget Nitroz AB med säte i Huddinge, Sverige med organisationsnummer VAT 55658597101.

Kontaktuppgifter:
Nitroz AB
Annelundsvägen 14
S-141 44 Huddinge
info@nitroz.se
+46-8-711 55 60


Allmänt
Razing.se säljer på uppdrag anmälning till tävling för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. tävlingens och dess genomförande skall riktas till respektive arena/arrangör. Denna tjänst är speciellt framtagen för förare/team nedan nämnt Kunden och köp kan inte ångras, det vill säga i och med godkännande av detta avtal och slutfört köp gäller inte ångerrätten.

Villkor för köp av tävlingsanmälan.
En bokning kan ångras fram till dess att betalning SKALL ske med kort, direktbetalning eller faktura.
Köpet är fullbordat i och med att ni klickar “OK” i vår Kassa!
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av tävlingsanmälan. När anmälan har skett är Kunden därför bunden av sitt köp.
Köpt tävlingsanmälan kan heller inte bytas mot annan tävlingsanmälan.

Kontouppgifter
Nitroz AB har följande konton
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
SEK 5364 10 327 33 (Iban: SE0750000000053641032733)
GBP 5930 82 519 44 (Iban: SE4350000000059308251944)
NOK 5930 82 519 52 (Iban: SE2150000000059308251952)
EUR 5930 82 519 60 (Iban: SE9650000000059308251960)
DKK 5930 82 519 79 (Iban: SE6850000000059308251979)
Bic-kod: ESSESESS

Postgiro: 63 38 07-3
Bankgiro: 846-0792

Betalningssätt
Arrangören avgör vilka betalningssätt som gäller för respektive tävling. Vid tävlingstillfället anges de betalningssätt som kan användas för den aktuella tävlingen. Normalt tillhandahåller Razing.se följande betalsätt. Direktbetalning via bank, kredit eller bankkort, fakturering samt post- eller bankgiro.


Kortbetalning
Det kort som du använder vid betalning på Razing.se måste vare ett kort utställt i ditt namn.
Säker betalning med kontokort. Dina kortuppgifter skickas i krypterad form till en speciell säkerhetsserver. Pengarna dras direkt från ditt kort när du registrerat dina kortuppgifter och fått ett bokningsnummer. Följande kort kan användas som direktbetalning över nätet:
• Kreditkort eller Bankkort
• VISA och Mastercard från Europa (förutom från Ryssland)
• (American Express. Vi kan tyvärr inte ta Amex idag)
Instruktioner för hur du betalar med kort finns väl beskrivet i samband med att du väljer betalningssätt för din bokning.


Direktbetalning via bank
Som kund i någon av följande banker och med deras internettjänster kan du betala direkt via din bank per idag:
• SEB
• Handelsbanken
• Nordea
• Swedbank

Instruktioner för hur direktbetalning via just din bank går till finns beskrivet i samband med att du väljer betalningssätt för din bokning.
Denna lista utökas kontinuerligt.


PayPal
Razing.se kan idag INTE tillhandahålla betalning via PayPal.
Kommer ev. i framtiden.

Fakturametoden (Kredit i 72 timmar)
Razing.se tillhandahåller betalning via faktura. Om Kund använder detta betalningsallternativ skall utställd faktura betalas omgående enligt anvisning. Utställande av faktura likställs med övriga betalningsmedel, köp via faktura är bindande.

BETALNINGSVILLKOR
Betalningsvillkor 3 dagar. (72 timmar)
Skulden kan endast minskas genom betalning till av Nitroz AB anvisat konto,
vilket innebär att betalning med befriande verkan (skuldminskning) endast kan ske enligt Nitroz AB anvisning.

Kostnadsersättningar
Kredittagaren är skyldig att erlägga kostnadsersättningar för Tjänsten. Kostnad för köp mot faktura ingår i administartionsavgiften.
Utförda betalningar avräknas i första hand mot upplupen ränta och avgifter, samt därefter mot skuldbeloppet.

Dröjsmålsränta
I det fall att betalning av kapital eller avgifter inte fullgörs i tid, debiteras en särskild årlig dröjsmålsränta på förfallet belopp, till dess att betalning sker.
Nitroz AB debiterar Kredittagaren dröjsmålsränta månadsvis. Dröjsmålsräntan debiteras med en månadsränta på f.n. 2 %, vilket motsvarar en årsränta på 24 %.

Övriga avgifter
Kredittagaren är skyldig att vid betalningsförseningar och betalning understigande kapitalbeloppet och vid sidan av dröjsmålsränta, erlägga en påminnelseavgift på f.n. 150 kr. För betalning som inte överrensstämmer med erhållet inbetalningskort, debiteras en avgift om f.n. 45 kr. Nitroz AB äger rätt att debitera Kredittagaren ersättning för krav och inkassokostnader enligt lag.

Förändringar av räntesatser
Nitroz AB förbehåller sig rätten att omedelbara ändra samtliga angivna räntesatser i detta avtal i det fall att det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Nitroz AB eller andra kostnadsökningar som Nitroz AB inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Nitroz AB förbehåller sig även rätten att ändra angivna räntesatser i anslutning till ändringar i en referensränta som Nitroz AB inte har något betydande inflytande över.

Nitroz AB förbinder sig att tillämpa de två ovan angivet stycke om ränteändringar både vid eventuella ränteökningar som vid räntesänkningar. Ändring av avgifter får ske i den utsträckning Nitroz AB har fått vidkännas ökning av sina motsvarande kostnader, eller beträffande avgifter fastställda av myndighet ex krav- och inkassoavgift, när sådan höjning träder i kraft. Nitroz AB skall underlätta Kredittagaren om ränteändringar och avgiftsändringar.

*** Utskriftsvänlig faktura finns under fliken ”Anmälan” ***

(Betala på arenan / efteranmälning.)
Arenan/arrangören bestämmer vilka betalnings- och inträdessätt som gäller på deras evenemang. I vissa speciella fall kan arrangör exkludera betalning via Razing.se och ersätta detta med betalning på plats, även så kallad efteranmälan. Om så är fallet kommer detta tydligt att framgå på tävlingsanmälan om detta är möjligt. Normalt innebär detta betalningsätt en kraftigt förhöjd efteranmälningsavgift.

Service- leverans- och distributionsavgifter
Utöver anmälningsavgiften kan Kunden få betala en service- och i vissa fall en leverans/fakturaavgift och/eller distributionsavgift. Avgifterna anges tydligt om detta tillämpas.

Övrigt ang. tävlingsanmälan
Observera att det kan finnas specifika dokument som tillhör enskild tävling.

Tid för anmälan
Tävlingsanmälan är genomförd och bokad när anmälan slutförs via Razing.se olika betalningsrutiner.
a) Kort och direktbank klockslag för transaktionen gäller.
b) Faktura tid när fakturan skrivs ut i systemet (anges på fakturan)
Anmälningstiden (dag och klockslag) är densamma som redovisas på Razing.se
Personligt bruk, ansvar.
Anmälningen får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att anmälan inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Razing.se och/eller arrangör/arena.

Återförsäljning (eller misstanke om försök till återförsäljning) till ett högre pris än vad som anges på anmälan medger grund för makulering. Vid makulering av sådant skäl återbetalas inte erlagd avgift, i någon form, ej heller serviceavgift och inte heller eventuell distributions- eller leveransavgift.Köp som strider mot uppsatta villkor.
Razing.se förbehåller sig rätten att makulera bokningar eller köp som görs av Kunden, och att med omedelbar verkan stänga av Kunden från Razing.se, om Kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för anmälningsköpet. Köp av tävlingsanmälan skall åsyfta medverkande i tävling enligt arrangörens vid varje tillfälle uppsatta regler.

Inställd tävling.
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att tävlingen inte är inställt. I händelse av inställd tävling bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av anmälningsavgift. I vissa fall återlöser Razing.se på uppdrag av arrangören erlagda avgifter vid inställd tävling. Vid inställd tävling återbetalas inte eventuella service-, leverans- och distributionsavgifter.

Återbetalning
Om Kunden har rätt till återbetalning av anmälningsavgift skall Kunden senast en (1) månad från dagen för tävlingen/den dag tävlingen skulle ha hållits meddela Razing.se eller arrangör sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har Kunden inte rätt till återbetalning. Detta gäller vid inställd tävling där arrangören medger att Kunden har rätt till återbetalning. Återbetalning gäller enlig ovanstående punkt endast då detta har anslagits på Razing.se

Allmänt
Razing.se förbehåller alla rättigheter till tjänsten (Razing.se) och dess innehåll. Användaren av tjänsten har inte rätt att helt eller delvis, på ett eller annat sätt, kopiera, reproducera, spara, flytta, skicka vidare, distribuera, publicera, bilägga till annat material eller ladda ned till egen dator något material anslutet till tjänsten (inkluderat text, bilder, varumärken, logon, grafik och musik) utan skriftligt tillstånd från Razing.se. Användning av produkt- och varumärken samt företags- och affärslogon är förbjudet om inte annat kungjorts i kundvillkoren eller i ett specifikt skriftligt tillstånd givet av Razing.se.

Olovlig / lovlig användning
Ingen information ingående i tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan specifikt skriftligt förhandstillstånd från Razing.se. Brott mot förbud kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt till skadestånd och/ eller rättsligt ansvar. Att bryta mot webbplatsens kundvillkor kan leda till upphörande av dispositionsrätten till tjänsten. Razing.se har dessutom rätt att makulera bokningar gjorda på webbplatsen om Kunden har angett vilseledande personuppgifter eller om Kunden bryter mot eller kringgår kundvillkoren.

Ansvar och åtagande.
Vad gäller själva tävlingen är Razing.se endast ombud för arenor och arrangörer gällande anmäningen. Razing.se är därför inte ansvarigt för tävlingens genomförande, kvalitet eller innehåll och ersätter således inte heller skada p.g.a. inställd tävling eller annan brist i tävlingen. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. tävlingen och dess genomförande skall istället riktas till ansvarig arrangör. Närmare information om ansvarig arrangör och om de särskilda villkor som gäller för en viss tävling finns i de villkor som framgår vid tävlingsanmälan (som bilaga i PDF format). Razing.se ansvarar inte för och ersätter skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Razing.se.

Personuppgifter och samtycke
Razing.se lagrar historik och personuppgifter som Kunden lämnar. Razing.se kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Razing.se erbjuder, hantera Kundens användning av tjänsten, skicka Kunden information och erbjudanden om Razing.se tjänster, samt genom marknadsundersökningar inhämta Kundens uppfattning om de tjänster Razing.se erbjuder. Razing.se avser vidare att överföra Kundens personuppgifter till arrangörer och arenor som Kunden uttryckt intresse för genom köp av tävlingsanmälan samt till sådan tredje part som av Razing.se anlitats för att utföra marknadsundersökning. Vid registrering på www.Razing.se tar Kunden automatiskt del av Razing.se nyhetsbrev som skickas via e-post. Kunden ansvarar för att användar-id och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och att ingen obehörig kommer åt uppgifterna. I och med godkännandet av dessa villkor lämnar Kunden sitt samtycke till att Razing.se lagrar Kundens personuppgifter och behandlar dessa uppgifter för de ändamål som angetts ovan.

Immateriella rättigheter
Allt material inom tjänsten Razing.se ägs av Razing.se (Nitroz AB) och är skyddat av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehållet och layouten inom tjänsten (inkluderat text, elektroniska dokument, grafik, bild och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Razing.se eller en tredje part. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Razing.se. Razing.se eller dess samarbetsparters förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelssajten www.Razing.se

Rätt till förändringar
Razing.se har rätt att när som helst enligt egen bedömning uppdatera, ändra villkoren, lägga till eller ta bort material som finns i tjänsten och begränsa inträdet till tjänsten utan att meddela detta i förväg.

Länkning
Razing.se kan innehålla länkar till webbsidor som underhålls av en tredje part. På dessa webbsidor och i deras användning tillämpas vederbörliga användarvillkor som ställts samman av tredje parten. Razing.se ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag
På dess kundvillkor samt hela Razing.se tillämpas svensk lag.

Loggning
Razing.se genom Nitroz AB loggar alla uppgifter och lämnar ut samtliga uppgifter till Polis vid misstanke om brott. Missbruk av våra tjänster polisanmäls omgående.

Personuppgifter
Personuppgifter som Du lämnar till Razing.se i samband med uppläggning av din profil kommer behandlas av Razing.se på ett konfidentiellt sätt. Razing.se samlar endast in uppgifter som är nödvändiga för utförande av Razing.se tjänster. Razing.se kan komma att kontrollera samt även komplettera uppgifterna genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register typ SBF / Svemo eller andra organisationer. Razing.se kan komma att använda Dina personuppgifter i marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och vid beräkning och administration. Personuppgifterna kan också användas för att ge Dig erbjudanden om nya evenemang/tävlingar och tjänster eller för annan riktad marknadsföring. Du samtycker även till att personuppgifterna kan lämnas ut till arenor, arrangörer och andra av Razing.se samarbets-partners för ovan angivna ändamål. Razing.se kan även komma att föra över Dina personuppgifter till andra länder (även utanför EU/EES) för användning inom ovan angivna ändamål.
Om Du önskar få information om vilka personuppgifter som Razing.se behandlar, anmäla att Du inte vill ha direktreklam eller begära att Razing.se rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter, skall du skicka en skriftlig – av Dig undertecknad – förfrågan/begäran till Razing.se på adress info@nitroz.se, märkt ”Razing.se ” Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter att avtalsförhållandet avslutats, dock inte längre än nödvändigt.
Razing.se avser att skydda kvalitet och integritet i all personlig information. Razing.se har implementerat väl utvecklade tekniska och administrativa rutiner för att lagra användbar och aktuell information. Genom att acceptera dessa villkor lämnar du samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Samtycke lämnas också till att Razing.se eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan, skickar marknadsföring via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation Razing.se innehåller länkar till andra webbsidor.


Cookies
En cookie är en liten bit data som skickas till din webbläsare från vår server och som lagras på din dators hårddisk. En del av Razing.se sidor använder cookies för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service när du använder sajten. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie. Då har du möjlighet att avböja att cookie lagras.

FAQ
Problem med kortbetalning.
• Många arbetsplatser har brandväggar som inte tillåter uppkoppling mot vissa banktjänster.© 2011 - 2023 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer